بسمه تعالی

 

باسلام

   بدینوسیله از آندسته از اعضاء محترم عضو اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،  مهرو پلاک و چاپ اسکرین که دارای نشان تجاری فعال هستند ، تقاضا دارد مراتب را جهت برخورداری از تسهیلات پیش بینی شده کتباً به اتحادیه گزارش نمائید .

                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                              رئیس اتحادیه - حسن قاسمی