بخشنامه سازمان امور مالیاتی ( تاریخ درج : ۱٠ دی ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی

 

با سلام

          بدینوسیله عین نامه سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی جهت اطلاع اعضاء محترم صنف به آگاهی می رساند :نظر به اینکه بررسی های به عمل  آمده حکایت از این دارد که در بعضی از ادارات تا کنون اوراق قطعی مربوط به مؤدیان محترم مالیاتی که اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1389 خودر ا در چارچوب توافق و تفاهم نامه های فی مابین به موقع تسلیم نموده و جزء مؤدیانی که به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب      شده اند نیز نمی باشند ، در اجرای بند 12 صورتجلسه توافق و تفاهم مذکور صادر و یا ابلاغ نشده و موجبات نارضایتی ، بلاتکلیفی و سردرگمی مؤدیان مالیاتی  را فراهم نموده است ، لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا واحد های مالیاتی ذیربط نسبت به صدور ابلاغ اوراق قطعی مؤدیان یادشده حداکثر تا پایان دیماه سالجاری اقدام لازم معمول و نتیجه را به   این امور اعلام نمایند.                                                                                                                                                                                                                          نادر جنتی

                                                                                                  رئیس امور مالیاتی شهر تهران