متقاضیان انشعاب گاز و تعرفه گاز مصرفی ( تاریخ درج : ۲٧ آذر ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی

 

      بدینوسیله از متصدیان محترم واحدهای صنفی تولیدی که متقاضی انشعاب گازو تعرفه گاز مصرفی در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می باشند ، تقاضا می گردد تا درخواست خود را بگونه مکتوب به اتحادیه اعلام تا مورد از طریق مجمع امور صنفی و سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران پیگیری گردد.         

 

                                                                                                  و من ا... التوفیق

                                                                                           رئیس اتحادیه - حسن قاسمی