قانون جدید سازمان تأمین اجتماعی ( تاریخ درج : ۱۵ آبان ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین

 با سلام

    بر اساس آئین نامه اجرائی بند (و ) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حسن بیمه سهم کار فرمایان کارگاههائی که با تأئید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت بکارگیری نیروی کار جدید اقدام نمایند به شرط آنکه واحد صنفی تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل کاهش نیرو نداشته باشند به منظور بهره برداری ابلاغ می گردد.

    مقتضی است در راستای آئین نامه مذکور، چنانچه واحد صنفی تحت تصدی واجد شرایط فوق باشد رأساً از طریق شعبات سازمان تأمین اجتماعی اقدام و از امکانات فوق بهره مند گردند.

 

                                       و من ا... التوفیق

                                                                                                                            رئیس اتحادیه حسن قاسمی