تقسیط یدهی تأمین اجتماعی ( تاریخ درج : ۱۱ دی ۱٣٨۹ )

بسمه تعالی

 قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین


با سلام

        احتراماً، بر اساس ماده 46 قانون تأمین اجتماعی ، سازمان می تواند به درخواست کارفرما ، بدهی او را تقسیط و در صورتیکه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند ، بقیه اقساط تبدیل به حال شده را طبق ماده 50 این قانون وصول نماید .

      علیهذا مدیر کل محترم درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس نامه شماره 30405/ 5020 مورخه 20/9/89 اعلام می دارد ، چنانچه واحد های صنفی تحت پوشش اتحادیه که قبلاً بدهی مربوطه را تقسیط ، لکن بنا به دلائلی نتوانسته اند نسبت به پرداخت اقساط خود در مهلت مقرر اقدام واین امر منجر به تبدیل حال گردیدن اقساط مذکور شده است مؤدیان می توانند با مراجعه به واحد اجرائیات سازمان و بر اساس ماده 96 درخواست تقسیط مجدد بدهی خود را تسلیم نمایند.

    بدیهی است چنانچه در این مرحله (تقسیط در واحد اجرائیات ) اقساط در مهلت تعیین شده پرداخت نگردد ، می بایست مطالبات یاد شده به همراه مانده جرائم به اضافه جرائم محاسبه شده از تاریخ تبدیل به حال وصول گردد.

   مقتضی است چنانچه آن واحد صنفی بدهی در این خصوص دارند ، در فرجه بوجود آمده اقدام بایسته معمول دارند.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                  و من ا...التوفيق

 

رئيس اتحاديه حسن قاسمی