اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ( تاریخ درج : ۱۲ آبان ۱٣٨۹ )

قابل توجه همکاران صنفیبا سلام ،

       با عنایت به تأکید مقام عالی وزارت بازرگانی در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها ، مقتضی است کلیه اعضاء تحت پوشش بر اساس ماده 15 قانون نظام صنفی ،نسبت به الصاق برچسب قیمت بر روی کالا یا با نصب تابلو در محل کسب ،قیمت کالا یا دستمزدخدمات را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد اقدام و برابر نرخهای ارائه شده عمل نمایند .

       مقتضی است چنانچه پیشنهاد یا نظری در خصوص نرخهای مصوبه دارند مراتب را به اتحادیه اعلام فرمایند .
                                                                                                                                   ومن ا... التوفیق

رئیس اتحادیه- حسن قاسمی