عضو مهر و پلاک
نام شاهرخ پیروز
تلفن
44545065
33923411
آدرس جاده مخصوص کرج کیلومتر 8 روبروی بستنی کیم خ عاشوری پ 9
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند (مهرو پلاک پیروز)