عضو مهر و پلاک
نام محمد علی حاجی احمد همدانی
تلفن
77713810
آدرس تهران ، چهارراه سيروس ، امازاده يحيي ، كوچه ابوالقاسم شيرازي ، پلاك 6 طبقه همكف
حوزه فعالیت

در زمینه مهروپلاک سازی فعالیت دارند