عضو چاپ سیلک اسکرین
نام ماهرخ اسماعیلی
تلفن
33985687
آدرس چهارراه خانقاه خيابان شهيد سيد حميدرضا مصباح كوچه يوسف خان حكيم پلاك 12 طبقه زيرزمين
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ سیلک فعالیت دارند(سامان)