عضو لیتوگراف
نام عادل پور اسماعیلیه
تلفن
77532526
77531589
آدرس خیابان سعدی شمالی خیابان شهید مصباح کوچه منصوری پ 4 طبقه اول
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی ، کلیشه و گراور سازی نیمه مدرن فعالیت دارند ( گراورسازی عادل )