عضو لیتوگراف
نام رضا یاریاری
تلفن
88548651
آدرس سهروردي شمالي خيابان خرمشهر خيابان نيلوفر خيابان شهيد محسن عربعلي خيابان سيزدهم پلاک 1 واحد 5
حوزه فعالیت

در زمیسنه لیتوگرافی فعالیت دارند