عضو مهر و پلاک
نام علی مصطفایی پایدار
تلفن
66008883
آدرس تهران دكتر هوشيار كوچه عباسي خيابان دامپزشكي پلاك 819 طبقه همكف
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند( پایدار)