عضو لیتوگراف
نام مرتضی پنجه شیر ممقانی
ایمیل m_sibgraphic@yahoo.com
تلفن
33906155
33934610
آدرس خیابان سپاه نرسیده به میدان بهارستان کوچه دانشسرا پ 18 طبقه 2
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی نیمه مدرن فعالیت دارند ( لیتوگرافی سیب )