عضو چاپ سیلک اسکرین
نام گدا علی محمد پور لس پنچاه
تلفن
66405651
آدرس خ انقلاب خ 12 فروردین بعد از چهارراه روانمهر پ 213 طبقه زیر همکف
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ دیجیتال فعالیت دارند ( برتر)