عضو دفاتر تبلیغاتی
نام مهدی عابدین
تلفن
22888036
آدرس خ پاسداران کوچه سروستان هفتم ساختمان ریحان پ 14 طبقه اول
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند ( ریحان فیلم)