عضو لیتوگراف
نام سید محمد سید قاسمی پور
تلفن
22222702
آدرس میرداماد خ شمس تبریزی خ نیک رای ساختمان نخل پ 3 طبقه 3
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( مگابس)