عضو لیتوگراف
نام مصطفی برومندی
ایمیل noghrehabie@gmail.com
تلفن
66406224
66462957
آدرس خیابان انقلاب مقابل سینما سپیده ساختمان فروردین پ 1182 نیم طبقه و طبقه 1 واحد های 3و6
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی مدرن فعالیت دارند ( لیتوگرافی نقره آبی )