عضو مهر و پلاک
نام محمدرضا برزگر تاج احمدی
تلفن
66694066
آدرس مهرآباد جنوبی 20 متری شمشیری مقابل مخابرات پ 42
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند ( مهر و پلاک المپیک )