عضو مهر و پلاک
نام علی اکبر برزکار
تلفن
33909591
33907639
آدرس خیابان سعدی شمالی کوی جابرزاده پ 2
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند ( مهر و پلاک احمد)