عضو دفاتر تبلیغاتی
نام امیر ثقفی
تلفن
88650845
آدرس میدان آرژانتین بزرگراه آفریقا بعداز ورودی همت کوچه زاگرس پلاک 11 طبقه 4 واحد 14
حوزه فعالیت

در کارهای مربوط به تبلیغات فعالیت دارند(شرکت تبلیغاتی تمدن هنر)