عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام محمدرضا خورشید
تلفن
55613262
آدرس خ 15 خرداد مقابل پامنار کوچه معظم الدوله کوچه کاشفی پاساژحمید پلاک 41 طبقه 1
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند(خورشید گرافیک)