عضو مهر و پلاک
نام محمد حسن احمدی شریف آبادی
تلفن
55370597
آدرس خ ولیعصر ابتدای خ قزوین جنب سینما ری پ 21 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در رسته مهرو پلاک سازی فعالیت دارند (نوین )