عضو مهر و پلاک
نام حجت بابازاده روشتی
تلفن
66706975
آدرس خ جمهوری بعد ازخ سی تیر کوچه نوبهار پ 20
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند ( رامین پلاک )