عضو مهر و پلاک
نام حمداله الهیاری
تلفن
55715820
آدرس خزانه فلاح 20 متری ابوذر خ شهید قفیلی مقابل کوچه بختیاری پلاک 43
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند ( مهر و پلاک نیما )