عضو مهر و پلاک
نام شهرام همایونفر
ایمیل maf28h@gmail.com
تلفن
33111793
33950490
آدرس خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل پاساژ باقریان پلاک 1 طبقه زیرزمین
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( اپل کامپیوتر )