عضو مهر و پلاک
نام لطیف نمینی ثمرین
ایمیل erfan_namini@yahoo.com
تلفن
3393297
آدرس خیابان صور اسرافیل مقابل دادگستری جنب بانک صادرات پلاک 139
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( پیام پلاک )