عضو دفاتر تبلیغاتی
نام حسین نجاریان داریانی
ایمیل info@avideh.com
تلفن
66943800
66902871
آدرس خیابان کارگر شمالی بالاتر از چهارراه فاطمی پلاک 1292 طبقه 1 شمالی
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند( کانون تبلیغاتی آویده )