عضو مهر و پلاک
نام محمدجعفرمیردماوندی
تلفن
33909678
آدرس خیابان جمهوری اسلامی مقابل خ صف جنب پاساژصفوی پلاک 59
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند( آتلانتیک)