عضو مهر و پلاک
نام محمد علی مولاقلی
تلفن
55635278
55802443
آدرس خیابان خیام شمالی بعد زا چهارراه گلوبندک پاساژخاورمیانه پلاک 858 طبقه 1 واحد3
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( برلیان)