عضو مهر و پلاک
نام حسن محمودآبادی
ایمیل sirang_450@yahoo.com
تلفن
88908262
33972654
آدرس خیابان ولیعصر ابتدای خیابان شهید مطهری پلاک 450
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( سیرنگ )