عضو مهر و پلاک
نام اصغر محمد حسینی طرقی
ایمیل nikan_pelak@yahoo.com
تلفن
66718462
آدرس خیابان انقلاب دروازه دولت نبش خیابان سعدی پلاک 526
حوزه فعالیت

در زمینه مهروپلاک سازی فعالیت دارند( نیکان )