عضو مهر و پلاک
نام حمیدرضا کلهر جهاندوست
تلفن
0221-2525595
آدرس میدان امام حسین ابتدای خیابان دماوند خ اقبال لاهوری پلاک 297
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند( اقبال)