عضو مهر و پلاک
نام حسین فرجی
تلفن
55151839
آدرس خیابان 15 خرداد شرقی جلوخان شرقی مسجد امام (ره) پلاک 145
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( فرجی)