عضو مهر و پلاک
نام حبیب اله عبداله زاده مینائی
تلفن
88306181
آدرس بین خیابان ایرانشهر و میدان فردوسی ضلع شمال شرقی میدان پلاک 659
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند (فردوسی )