عضو لیتوگراف
نام سید محمد سیدقاسمی پور
تلفن
22222702
22222684
آدرس میرداماد خیابان شمس تبریزی خ نیک رای ساختمان نخل پلاک 3 طبقه 3
حوزه فعالیت

درزمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( مگابس )