عضو مهر و پلاک
نام رضا حسنی اناری
ایمیل hasany1344@yahoo.com
تلفن
33135636
33568695
آدرس خیابان 17 شهریور نرسیده به دروازه دولاب روبروی مسجد جعفری پلاک 965
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند ( مهرو پلاک آفرینش )