انتخابات اتحادیه صنف کلیشه و گراور در تاریخ 96/12/5 برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرس به شرح ذیل

برای مدت 4 سال انتخاب و عهده دار مسئولیت اتحادیه می باشند :

 

    احمد ابوالحسنی                    مجتبی معراج محمدی                  رضا انصاری        

    رئیس اتحادیه                         نایب رئیس اول                    نایب رئیس دوم   بیژن بهادری                        غلامرضا شجاع                       بهروز معراجی
   

   دبیر اتحادیه                          خزانه دار اتحادیه                    بازرس اصلی اتحادیه

 

   پرسنل اتحادیه

   خانم حسینی       مدیر اجرایی

   خانم جعفری       حسابدار

    خانم آذری          روابط عمومی