بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  احتراماً، ابلاغ اولین دستورالعمل ستادهای تبلیغاتی مجلس شورای اسلامی

و خبرگان رهبری جهت شرایط و در اختیار قرار دادن واحد های صنفی برای

ستادهای انتخاباتی کاندیداهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی

به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

                                                                                              و من ا... التوفیق

                                                                                    رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  احتراماً، نامه اداره اماکن جهت واحد های صنفی محدوده بازار که الزماً می

بایست به سیستم آلارم جهت اتصال به مرکز پلیس اماکن مجهز گردند به

شرح ذیل به اطلاع می رساند .

 

                                                                                                 و من ا... التوفیق

                                                                                          رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

   احتراماً، متن ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی

کشور به شرح ذیل جهت اطلاع به آگاهی می رساند .

                                                                                             و من ا... التوفیق

                                                                                     رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

باسلام

 احتراماً، نامه مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت

صنعت ، معدن مبنی بر معرفی خدمات و ظرفیت های موجود در صندوق و

همچنین جهت آشنایی بیشتر با فعالیت صندوق به وب سایت صندوق به

نشانی website:www.sif.irمراجعه نمائید.    

                                                                و من ا... التوفیق

                                                         رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

مراجعه به سایت توسعه تجارت ایران ( تاریخ درج : ۱۴ مهر ۱٣۹۴ )

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  احتراماً،نامه سازمان صنعت و معدن مبنی بر دریافت فرم ها در خصوص نحوه

پیگیری اعزام و پذیرش هیات صنفی از سایت www.tpo.ir به شرح ذیل به

اطلاع می رساند .

                                                                                                       و من ا... التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

ادامه خبر ...