قابل ذکراست بنا به دعوت ریاست اتحادیه آقای احمد ابوالحسنی از آقای مقدم رأس ساعت 14/15 دقیقه ایشان وارد جلسه شدند وبعد از خیر مقدم گفتن ریاست اتحادیه ایشان به موضوعات زیر اشاره وصحبت کردند.در مورد تاریخچه اتحادیه وتعاونی مطالب مهمی به اعضاء اشاره کرده ویادآوری کردند که اداره اتحادیه خیلی سخت تر از اداره یک وزارت خانه می باشد وتوانائی آقای احمد ابوالحسنی راستوده واز ایشان قدردانی کردند ویادآور شدند اتحادیه کارهای مهم وقابل تعریف انجام داده که به دلیل عدم اطلاع رسانی په اعضاء آنها بی اطلاع ماندند واین مسئله سبب شده که اعضاء صنف حرف غلط هر مغرضی را واقعی بدانند وبا این عدم آگاهی به بدنه صنف آسیب وارد کردند.آقای مقدم درادامه پیشنهاددادنددر رابطه بااختلاف فی مابین اتحادیه وتعاونی درباره مکان خودشان با انتخاب وپیشنهاد چند نفر پیشکسوت از صنف موضوع را پیگیری ومدیریت کنند تاختم به خیر شود.مقررشد که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اتاق فکر استفاده شود.

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف،مهروپلاک و چاپ اسکرین

با سلام

  احتراماً، نامه ریاست محترم مرکز اصناف و بازرگان ایران جناب آقای نکوئی مهر را در

خصوص ثبت درخواست خرید مواد اولیه واحدهای صنفی در سامانه بهین یاب را به

اطلاع اعضاء محترم می رساند .

                                                                                        و من ا... التوفیق

                                                                               رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

با سلام

  احتراماً، براساس نامه سازمان صنعت و معدن مبنی بر دریافت گواهینامه رعایت

حقوق مصرف کنندگان به واحد های تولیدی جهت اخذ اطلاعات بیشتر به نشانیهای

اینترنتی و سایت مورد نظر در نامه ذیل مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام و

به آدرس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ارسال نمائید.

                                                                                                                           و من ا...التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

با سلام

  احتراماً، دستورالعمل اداره اماکن در خصوص اقدامات واحد های صنفی در رابطه با

پیشگیری و مبارزه با سرقت به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

                                                                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

با سلام

 بدینوسیله عین بخشنامه اتاق اصناف تهران در خصوص لزوم نصب پروانه کسب و قرار دادن

آن در معرض دید عموم به شرح ذیل به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه می رساند.

                                                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                                             رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...