دستمزد مبنای کسر حق بیمه 96 ( تاریخ درج : ٠۴ اردیبهشت ۱٣۹٦ )

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم صنف

باسلام

بدینوسیله دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1396 وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در

خصوص افزایش حداقل دستمزد سنواتی سال 96 به شرخ ذیل به اطلاع می رساند.

                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم صنف :

نامه معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی با موضوع انتخابات و قبول سفارش تبلیغاتی

برای نامزدهای انتخاباتی ( ریاست جمهوری و شوراها) ارسال می گردد. خواهشمند

است جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی ، نامه مذکور را در دستور کار قرار دهید .

                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بخشنامه وزارت کار در مورد حقوق و دستمزد سال 96 ( تاریخ درج : ۲٧ فروردین ۱٣۹٦ )

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

با سلام

بدینوسیله بخشنامه وزارت کار در مورد حقوق و دستمزد کارگران در سال 96 به شرح

ذیل به اطلاع می رساند.

 

                                                                                                                    و من ا... التوفیق

                                                                                         رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

ادامه خبر ...

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

ادامه خبر ...

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

ادامه خبر ...